Školní družina

Podmínky přijetí žáka k zájmovému vzdělávání ve školní družině

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a v souladu s vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání v platném znění, stanovuje ředitel školy kritéria pro přijetí žáků k zájmovému vzdělávání ve školní družině.

Dle těchto kritérií bude postupovat ředitel školy v případech, kdy počet žádostí o přijetí žáků k zájmovému vzdělávání ve školní družině, podaných zákonnými zástupci, překročí stanovenou kapacitu školní družiny.

 Přijímání žáků do školní družiny se provádí na základě vyplněných náležitostí v písemné přihlášce, po splnění kritérií pro přijetí, s ohledem na kapacitu školní družiny (125 žáků) a v souladu se školskou legislativou platnou od 01. 09. 2013.

Kritéria pro přijímání žáků do školní družiny:

Kapacita ŠD je 125 míst (5 oddělení). Do družiny jsou umístěni přednostně žáci nižších ročníků (1. – 3. třída) na základě rodiči řádně vyplněné přihlášky. Přihlašování bude probíhat v tomto pořadí:

1. přihlášení budoucích prvňáčků u zápisu do prvního ročníku (leden – únor)

2. přihlášení současných prvňáčků v průběhu měsíce června

3. doplnění kapacity ŠD první týden nového školního roku.

Po naplnění kapacity budou případní zájemci zařazeni do seznamu náhradníků.

Přihláška do ŠD ke stažení zde.

Příspěvky ŠD můžete sledovat zde.

Školní družina je součástí školy, nachází se v budově 1. stupně.Ve dnech školního vyučování tvoří mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. Školní družina není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která ji odlišují od školního vyučování.

Při činnostech a výchovném působení vycházíme ze školního vzdělávacího programu a tématických plánů.

Práce v ŠD má svá specifika: zabezpečujeme dětem odpočinek, rekreaci, zajímavé využití volného času. Děti se zde učí žít s ostatními, spolupracovat s nimi, tolerovat odlišnosti ostatních, rozvíjet osobnost každého dítěte, pomoci mu najít se.

Režim školní družiny

6.00  -  7.40 ranní ŠD – příchod dětí  nejpozději v 7.20 hod.
11.40 – 12.00 příchod dětí z vyučování, hygiena
12.00 – 13.15 oběd, odpočinková činnost
13.15 – 15.00 hlavní odpolední činnosti (pobyt venku, zájmové výchovné činnosti)
15.00 – 16.30 individuální činnosti dětí, ukončení činnosti ŠD

Formy činnosti

Pravidelná činnost je dána týdenní skladbou zaměstnání a představuje zejména organizované aktivity zájmového či tělovýchovného charakteru.
Příležitostné akce nejsou zahrnuty do standardní týdenní skladby činností. Jsou to např. besídky, karnevaly….
Spontánní aktivity zahrnují každodenní individuální klidové činnosti po obědě, při pobytu venku, spontánní hry v rámci ranního pobytu žáků nebo v takzvané koncové družině, kdy jsou slučována oddělení, i v období před odpoledním odchodem z ní.
Odpočinkové činnosti : klidové činnosti (poslechové činnosti, individuální hry), aktivní odpočinek (rekreační činnosti), které kompenzují jednostrannou zátěž během školního vyučování.

Postup vychovatelky při nevyzvednutí dítěte do stanovené doby

Pokud si zákonný zástupce nevyzvedne bez ohlášení své dítě do 16.00 hodiny a nelze se s ním telefonicky spojit, zavolá Městskou policii a požádá o pomoc při předání žáka.

Vychovatelky

Heinzová Iveta, Elblová Lenka, Pávková Kamila, Jansová Jiřina, DiS., Částková Veronika, DiS.

Školní vzdělávací program pro ŠD  - download