Informace pro rodiče

INFORMACE O PROVOZU ŠKOLNÍ DRUŽINYV TĚCHTO DNECH:

30. 6. 2021 bude v provozu pouze ranní družina

1. 9. 2021 školní družina nebude v provozu

2. 9. 2021 bude provoz školní družiny bez omezení

UPOZORNĚNÍ

V letošním školním roce, nebude zahájena činnost zájmových kroužků. Důvodem jsou změny v provozu školy, vzhledem ke covid-19. 

Děkujeme za pochopení.

ÚPLATA ZA ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ
platí se ve dvou splátkách, za 1. pololetí do 30. září, za 2. pololetí do 28. února
 platby probíhají pouze bezhotovostním platebním stykem č. ú. 210333540/0600
 variabilní symbol se neuvádí
 do poznámky uveďte – jméno dítěte

Úplata může být snížena nebo prominuta ředitelem školy pokud:
účastník nebo jeho zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek pomoci v
    hmotné nouzi podle zákona o pomoci v hmotné nouzi
 účastníkovi nebo jeho zákonnému zástupci náleží zvýšení příspěvku na péči podle                     
    zákona o sociálních službách
 účastník svěřený do pěstounské péče má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte podle 
    zákona o státní sociální podpoře

  

POSTUP V PŘÍPADĚ NEVYZVEDNUTÍ ÚČASTNÍKA Z ŠKOLNÍ DRUŽINY
V případě, že nedojde k vyzvednutí účastníka z školní družiny do konce provozní doby, bude postupováno následujícím způsobem:
1) Pokud se podaří zákonného zástupce nebo jím pověřenou osobu kontaktovat, domluví pedagogický pracovník čas a místo (účastníka lze případně předat i na jiném místě než v družině). Podle vzájemné dohody je možné účastníka předat i jiné osobě než osobě, která je uvedena v přihlášce. Se zákonným zástupcem je možné rovněž dohodnout, že účastník může odejít z družiny sám, je-li to přiměřené jeho věku, a pokud to nevylučuje jeho aktuální zdravotní a psychický stav. O telefonické domluvě se zákonným zástupcem nebo jinou pověřenou osobou sepíše pedagogický pracovník záznam.
2) Pokud se opakovaně nepodaří zákonného zástupce nebo jím pověřenou osobu kontaktovat nebo pokud zákonný zástupce nebo jím pověřená osoba si nemohou v přiměřené době účastníka z družiny vyzvednout, kontaktuje pedagogický pracovník   
za účelem zajištění přiměřené péče o účastníka zástupce obecního úřadu jako orgán sociálně-právní ochrany dětí. O kontaktování zástupce obecního úřadu pořídí pedagogický pracovník záznam.

 

DENNÍ REŽIM

6.00-7.40 ranní družina
 didaktické hry
 individuální odpočinkové činnosti

11.40-12.35 ukončení dopoledního vyučování
 hygiena
 oběd
 relaxační činnosti

13.30-15.00 odpolední družina
 rekreační a zájmové činnosti
 pobyt venku, vycházky

15.00-16.30 koncová družina
 didaktické hry
 individuální odpočinkové činnosti
 kroužky
 odchody účastníků