Informace pro rodiče

DŮLEŽITÁ INFORMACE O PROVOZU ŠKOLNÍ DRUŽINY V TĚCHTO DNECH:

30. 6. 2020 školní družina nebude v provozu
  1. 9. 2020 školní družina nebude v provozu

 

 

POPLATEK ZA ŠKOLNÍ DRUŽINU

 • Za pobyt ve školní družině je účtován měsíční poplatek ve výši 100 Kč.
 • Platí se ve dvou splátkách za období:
    ZÁŘÍ – LEDEN (částka 500 Kč), úhrada do 30. září
    ÚNOR – ČERVEN (částka 500 Kč), úhrada do 28. února 
 • Platby za školní družinu probíhají pouze bezhotovostním platebním stykem.
 • Číslo účtu: 210333540/0600  
 • Variabilní symbol se neuvádí. Do poznámek pro příjemce napište jméno a příjmení dítěte. 

 • Poplatek může být snížen nebo prominut ředitelem školy pokud:  
1) účastník nebo jeho zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek pomoci v hmotné nouzi podle zákona o pomoci v hmotné nouzi
2) účastníkovi nebo jeho zákonnému zástupci náleží zvýšení příspěvku na péči               podle zákona o sociálních službách 
3) účastník svěřený do pěstounské péče má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte podle zákona o státní sociální podpoře 
 • Pokud za žáka není zaplacen poplatek k daným termínům může ředitel školy rozhodnout o jeho případném vyloučení ze školní družiny.

PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY

          RANNÍ
             ŠD                             
     6:00 – 7:40                 
  ŠD p. vych. L. Elblové                                    (suterén)                  
 žáci do ŠD přicházejí      nejpozději do 7:20 hod.
 (dojíždějící dle příjezdu  autobusů)  

   ODPOLEDNÍ        ŠD    

   11:40 – 15:00                      
  jednotlivá oddělení
  KONCOVÁ 
ŠD
   15:00 – 16:30
  ŠD p. vych. L. Elblové                                      (suterén)
 sloučení žáků ze všech  oddělení
POSTUP VYCHOVATELKY PŘI NEVYZVEDNUTÍ ŽÁKA ZE ŠD
V případě, že žák nebude vyzvednut ze ŠD do konce stanovené provozní doby (16:30 hod.), informuje telefonicky vychovatelka rodiče nebo osoby uvedené na přihlášce a dle telefonické domluvy vyčká s žákem do jejich příchodu.
Nebude-li nikdo ze zákonných zástupců či uvedených kontaktních osob k zastižení, kontaktuje policii.

REŽIM ŠKOLNÍ DRUŽINY

              6:00 – 7:40                         ranní ŠD
  1. odpočinkové č.                     
 • klidové hry
 • klidné zájmové činnosti.atd.
11:40 – 13:15  1. příprava na oběd
  2. osobní hygiena
  3. oběd
  4. odpočinkové č.                    
 13:15 – 15:00  1. zájmové  činnosti
 • společensko-vědní
 • sportovní
 • pracovně-technické
 • výtvarné
 • hudební
 • přírodovědné
 2. rekreační
 • aktivní odpočinek
 3. příprava na vyučování                                              
 • procvičování učiva formou didaktických her
 • ověřování a upevňování školních poznatků v praxi při vycházkách a dalších činnostech
 4. uspořádání herního                                 prostoru
  15:00 – 16:30
    koncová ŠD
 1. odpočinkové č.
  2. postupný odchod  žáků                           domů