Projekty

REALIZOVANÉ PROJEKTY:

MAS Orlicko – IROP

Vybudování multimediální jazykové laboratoře a zajištění bezbariérovosti
ZŠ Česká Třebová, Habrmanova ulice

Registrační číslo:  CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008538

Předmětem projektu je moderní vybavení jazykové odborné učebny digitálními technologiemi pro výuku jazyků.
Dále dojde k rekonstrukci stávajícího WC na bezbariérové a dojde k rozšíření a výměně dveří v učebně.
Projekt je zaměřen na modernizaci odborné učebny odpovídající současnému vývoji a moderním výukovým metodám tak, aby byly na požadované úrovni technického vývoje a umožňovaly rozšíření moderních forem výuky. Dále je cílem rozšíření bezbariérové dostupnosti. Rozpočet  je stanoven na 989 902,- Kč

Tento projekt byl podpořen z 8. Výzvy MAS Orlicko – IROP vzdělávání v klíčových kompetencích II.

Projektu bude poskytnuta finanční podpora ze strany Evropské unie prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu, jenž je řízený Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.

Modernizace jazykové učebny ZŠ Česká Třebová, Habrmanova ulice
Registrační číslo:  CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008539
Předmětem projektu je vybavení jazykové odborné učebny moderním nábytkem a učebními pomůckami pro výuku jazyků.
Projekt je zaměřen na modernizaci odborné učebny odpovídající současnému vývoji a moderním výukovým metodám pro praktické i teoretické vyučování tak, aby byly na požadované úrovni technického vývoje a umožňovaly rozšíření moderních forem výuky.
Rozpočet  je stanoven na 296 123,- Kč
Tento projekt byl podpořen z 8. Výzvy MAS Orlicko – IROP vzdělávání v klíčových kompetencích II.Projektu bude poskytnuta finanční podpora ze strany Evropské unie prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu, jenž je řízený Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.

 

 

           Název projektu: Šablony pro Červenku
Registrační číslo: CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0006748
Výše podpory: 572 457,-  Kč

Projekt je zaměřen na profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské do základní školy, podporu extrakulárních aktivit a na spolupráci s rodiči žáků a dětí.

Škola realizuje tyto aktivity:

II/1.1 Školní asistent – personální podpora ZŠ

II/2.1a Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin Čtenářská gramotnost

II/2.1b Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin Matematická gramotnost

II/2.3 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ zaměřené na inkluzi – DVPP v rozsahu 32 hodin

II/2.2b  Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 32 hodin Matematická gramotnost

II/2.8 Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi – vzdělávací akce v rozsahu 8 hodin

II/2.9a Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ Čtenářská gramotnost

II/2.9b Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ Matematická gramotnost

II/2.11 Tandemová výuka na ZŠ

II/2.12 CLIL ve výuce na ZŠ

II/3.1 Čtenářský klub pro žáky ZŠ

II/3.3 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

Předpokládané datum zahájení: 1. 9. 2017
Předpokládané datum ukončení: 31. 8. 2019

 

UKONČENÉ PROJEKTY:

Přírodovědné pokusy ve škole

Projekt PASCO na ZŠ Habrmanova
Ve spolupráci s partnerskou školou ZŠ Nádražní naše škola vytváří a ověřuje ve výuce 90 pokusů z přírodopisu, chemie, fyziky a předmětu člověk a jeho svět. Nové formy výuky jsou pro žáky přitažlivé a zpestřují často suchopárnou výuku.

Podpora přírodovědného a technického vzdělávání

Od srpna 2013 jsme zapojeni také do operačního programu “Vzdělávání pro konkurenceschopnost” – “Podpora technického a přírodovědného vzdělání“. V rámci tohoto projektu mohou žáci naší školy navštěvovat kroužky a účastnit se výuky v odborných učebnách VOŠ a SŠT Česká Třebová. Také pro ně organizujeme exkurze do firem, technických památek a interaktivních expozic technického a přírodovědného charakteru.

Ovoce do škol

Projekt funguje ke všeobecné spokojenosti na 1. stupni. Oceňujeme kvalitu dodávaného ovoce a bezproblémovou distribuci.

EU peníze školám

V rámci projektu učitelé vytvořili 960 výukových materiálů (DUMů). Učitelé se naučili pracovat s počítači, s interaktivními tabulemi a další technikou. Používání této techniky se stalo běžnou součástí výuky ve většině předmětů. Na požádání materiály poskytneme všem učitelům, kteří projeví zájem. Projekt byl ukončen 31. 1. 2014 odesláním závěrečné monitorovací zprávy.

Přehled vytvořených šablon v rámci projektu „EU peníze školám“ – formát PDF

Škola hrou v krajině Komenského

Ověřili jsme na žácích všechny naše dílčí části projektu.  Popis vzniklých produktů celého projektu nejen naší školy, ale i ostatních partnerských škol, najdete na  http://vzdelanihrou.cz/

 

Technohrátky

       V rámci podpory a výběru středních škol přijala 9.A nabídku navštívit sousední VOŠ a SOŠ (VDA). Tentokrát jsme se vydali na Skalku, kde nám byly představeny obory Mechanik elektrotechnik, Operátor dřevařské a nábytkářské výroby a Strojní mechanik. V rámci exkurze … Celý příspěvek