Kritéria pro přijetí žáků do ŠD

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a v souladu s vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání v platném znění, stanovuje ředitel školy kritéria pro přijetí žáků k zájmovému vzdělávání ve školní družině. 
O přijímání žáků do školní družiny rozhoduje ředitel školy, a to na základě vyplněných náležitostí v písemné přihlášce a splněných kritérií pro přijetí, s ohledem na kapacitu školní družiny (150 žáků). Dle těchto kritérií bude postupovat ředitel školy v případech, kdy počet žádostí o přijetí žáků k zájmovému vzdělávání ve školní družině, podaných zákonnými zástupci, překročí stanovenou kapacitu školní družiny.
     
 • věk žáka (přijímá se od nejmladších žáků)
     věk
     body
      6 let
     5
      7 let
     4
      8 let
     3
      9 let
     2
    10 let
     1
 • ročník, který žák navštěvuje
     ročník    body
     1. ročník    5
     2. ročník    4
     3. ročník    3
     4. ročník    2
     5. ročník    1
Přijati jsou žáci s nejvyšším počtem bodů až do naplnění kapacity školní družiny. 
V případě naplnění kapacity školní družiny a stejného počtu bodů u více uchazečů rozhodne ředitel školy podle data narození. 
 • žáci 1. ročníku        – přihlášení proběhne u zápisu do 1. ročníku
 • žáci 2. ročníku        – přihlášení proběhne v měsíci květnu
 • žáci 3. – 5. ročníku – přihlášení proběhne v měsíci červnu (na doplnění kapacity)