ZŠ Habrmanova

„Škola pro život”

Kritéria pro přijetí žáků do ŠD


Autor: administratorPODMÍNKY PRO PŘIJÍMÁNÍ
O přijetí účastníka k činnosti školní družiny rozhoduje ředitel školy na základě písemné
přihlášky. Součástí přihlášky je písemné sdělení zákonných zástupců o rozsahu docházky
a způsobu odchodu účastníka z družiny. Účastník je přijímán na jeden školní rok.
Přijati jsou účastníci s nejvyšším počtem bodů až do naplnění kapacity školní družiny.
V případě naplnění kapacity (150 účastníků) a stejného počtu bodů u více uchazečů
rozhodne ředitel školy podle data narození.

1) žáci 1.ročníku – přihlášení proběhne u zápisu do 1.ročníku
2) žáci 2.ročníku – přihlášení proběhne v měsíci květnu
3) žáci 3.ročníku – přihlášení proběhne v měsíci červnu

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ 
  věk účastníka                                             ročník, který navštěvuje
    6 let    5 bodů                                                  1. ročník    5 bodů
    7 let    4 body                                                  2. ročník    4 body
    8 let    3 body                                                  3. ročník    3 body
    9 let    2 body                                                  4. ročník    2 body
  10 let    1  bod                                                   5. ročník    1 bod           

 

PODMÍNKY PRO UKONČOVÁNÍ
Ukončit vzdělávání mohou:
1) Zákonní zástupci na základě písemné žádosti, kdykoli během školního roku.
2) Ředitel školy v případě, že:
 účastník soustavně narušuje činnosti ŠD, opakovaně porušuje vnitřní řád ŠD a školní řád,
    trvale svým agresivním chováním, nerespektováním vychovatelky a dalšími         
    kázeňskými přestupky ohrožuje své zdraví a bezpečnost, ale především zdraví a
    bezpečnost ostatních
 není dlouhodobě zaplacen poplatek za ŠD
O ukončení vzdělávání není vydáván doklad.