ZŠ Habrmanova

„Škola pro život”

Přijímací řízení


Autor: VedeníPŘEHLÍDKA STŘEDNÍCH ŠKOL

PŘEHLÍDKA STŘEDNÍCH ŠKOL A ZAMĚSTNAVATELŮ 2023

PŘEHLÍDKA STŘEDNÍCH ŠKOL A ZAMĚSTNAVATELŮ 

Informace k přijímacím zkouškám na SŠ a SOU

Aktuální  informace o přijímacích zkouškách pro školní rok 2023/2024 naleznete ZDE

 

Informace pro rodiče vycházejících žáků a rodiče žáků se zájmem o studium na osmiletém gymnáziu:

 1. Při rozhodování o volbě dalšího studia nebo učebního oboru se žáci mohou  poradit s třídním učitelem, kariérovým poradcem, výchovnou poradkyní  a především s Vámi jako rodiči.
 2. Podrobnější informace lze získat na jednotlivých SŠ na Dnech otevřených dveří (školy je pořádají i online).
 3. Další podrobné informace lze získat v informačním a poradenském centru pro volbu povolání při Úřadu práce  Ústí nad Orlicí. Návštěvu lze dohodnout telefonicky. Je možné se objednat  na ZÁJMOVÝ TEST K VOLBĚ POVOLÁNÍ, informace ZDE
 4. Aktuální informace o SŠ a SOŠ, SOU jsou na internetu: www.jmskoly.czwww.atlasskolstvi.czwww.scio.cz, www.prijimacky.cermat.cz
 5. Přihlášky ke studiu si žáci nemusí zajišťovat sami, naše škola je vytiskne na základě odevzdaného lístečku – obory a názvy středních škol pro vyplnění přihlášky. (lístečky předáme všem vycházejícím žákům i žákům se zájmem o studium na víceletém gymnáziu). Případně si lísteček můžete stáhnout pro osmileté gymnázium a pro SŠ a SOU. Vyplněné a podepsané lístečky odevzdávat v týdnu od 16. 1 – 20. 1. 2023 svému třídnímu učiteli, který je pak předá Petru Dosedělovi (kabinet Tv).
 6. Zápisový lístek a dva kusy přihlášek si rodiče vyzvednou u svého třídního učitele, oproti podpisu ve středu 8. 2. 2023 v čase 6.45 – 7.45 hodin ráno nebo odpoledne v čase 14.30 – 16.00 hodin. (nové termíny budou včas upřesněny) V přízemí budovy 2. stupně, třída 9. B. (bude označeno).
 7. V případě ztráty nebo zničení zápisového lístku vydává náhradní zápisový lístek orgán, který vydal původní zápisový lístek (naše ZŠ).

Jak vybrat vhodnou SŠ:

Typy škol:

 • 3- leté učební obory zakončené výučním listem připravují žáky na dělnické profese (např. automechanik, elektrikář, kadeřnice…).
 • 4 – leté učební obory zakončené maturitou připravují náročnější profese (např. kosmetička, elektronik, mechatronik, obchodník….).
 • Odborné SŠ – 4 – leté studijní obory s maturitou – pro žáky, kteří už mají nějaký vyhraněný zájem nebo představu o budoucím povolání. Na těchto školách bývají  i obory lycea (vhodnější pro následné studium na VŠ).
 • Gymnázia – vhodné pro žáky s výborným prospěchem, nejlepší příprava na VŠ.
 • Umělecké školy, konzervatoře nebo školy s talentovou příjímací zkouškou – zakončené maturitou, vhodné pro děti s vyhraněným talentem (konají se talentové zkoušky, přihlášku je nutné podat do 30. 11. 2022)! V případě zájmu o tyto školy předejte včas tuto informaci Petr Dosedělovi.

Všechny tyto školy mohou být státní, soukromé, některé i církevní. Na soukromých školách je nutné počítat se školným, které se v současné době pohybuje 12 000 – 16 000 Kč,- někde i více.

Co je důležité při rozhodování:

 • Zdravotní stav – pokud má dítě závažný zdravotní problém, je vhodné zvolenou školu konzultovat s jeho lékařem ( hl. u učebních oborů), pokud má změnu pracovní schopnosti, je nutné dodat k přihlášce potvrzení.
 • Studijní výsledky dítěte, dovednosti, zájem, vlastnosti…
 • Reálné šance na přijetí dítěte na zvolenou školu.
 • Možnosti uplatnění po ukončení školy.
 • Dojíždění, internát, finanční náročnost studia apod.

Co  a kdo pomůže při rozhodování:

 • Burzy škol – pro žáky, kteří hledají hodně informací na jednom místě.
 • Dny otevřených dveří – určitě využít, prohlédnout si školu, prostředí, zjistit co nejvíce informací o škole
 • Webové stránky škol – zjistíte aktuální informace – popis oborů, kritéria k př. zkouškám, výsledky př. řízení,…
 • Testy profesní orientace pedagogicko-psychologické poradny – žáci jsou již přihlášeni, testy se budou konat ve škole (upřesníme). Rodiče podepíší souhlas s vyšetřením a potom se dostaví na konzultace s psycholožkou, termín konzultací bude upřesněn.
 • Ve škole poradí kariérový nebo výchovný poradce ( konzultace:  pondělí 12.30 – 13.30 hodin, po emailové domluvě kdykoliv od 7:00 – 8:00), na pracovním úřadě i v PPP jsou informační a poradenské střediska.
 • Další informace: např. u studentů, kteří školu studují, příbuzní v oboru, tištěné materiály – brožury škol, atlasy školství ( Pardubický kraj dostanou všichni žáci zdarma od PÚ), exkurze na pracoviště,…
 • Přehled škol najdete  na atlasskolstvi.cz nebo www.stredniskoly.cz.

Přijímací zkoušky:

 • Rozhodnutím MŠMT se budou konat přijímací zkoušky v celé republice podle stejných kritérií. Ředitel SŠ musí nejpozději měsíc před konáním přijímacího řízení stanovit a uveřejnit kritéria přijetí.
 • PZ budou ve formě CERMAT testů, a to z matematiky a českého jazyka. Bodové hodnocení je 50 bodů z každého testu. Časová dotace je 60 a 70 minut. Žáci budou mít možnost si vypracovat i ilustrační testy a školy budou možná konat také PZ nanečisto jako v loňském roce. Testy probíhají metodou tužka – papír.
 • Pozvánku k PZ by měl žák obdržet nejpozději 14 dnů před zkouškou ( bude to na té škole, kterou má žák napsanou na 1. místě). Pokud se nemůže zúčastnit (z důvodů nemoci ..), omluví se písemně nejpozději do 3 dnů, ředitel  SŠ stanoví náhradní termín.
 • Výsledky testů budou zaslány na SŠ Cermatem a SŠ zveřejní pak pořadí přijatých uchazečů. Nepřijatým uchazečům pošle písemné rozhodnutí, proti kterému se může rodič odvolat do 3  pracovních dnů.
 • U přijatých žáků do 10 dnů musí rodiče odeslat zápisový lístek. ZL se nedá stáhnout, s výjimkou přijetí na odvolání.
 • V případě nepřijetí si podává žák přihlášku (libovolný počet) do druhého kola, ale pouze na školy, které je vypíší.
 • Pro zdárné vykonání PZ a přijetí na zvolenou školu je nejnutnější mít co nejlepší prospěch a dobře se připravit.

Co je důležité při rozhodování:

 • Zdravotní stav – pokud má dítě závažný zdravotní problém, je vhodné zvolenou školu konzultovat s jeho lékařem ( hl. u učebních oborů), pokud má změnu pracovní schopnosti, je nutné dodat k přihlášce potvrzení.
 • Studijní výsledky dítěte, dovednosti, zájem, vlastnosti…
 • Reálné šance na přijetí dítěte na zvolenou školu.
 • Možnosti uplatnění po ukončení školy.
 • Dojíždění, internát, finanční náročnost studia apod.

Informace o středních školách, oborech studia, popisy povolání, testovací programy hledejte na těchto webových stránkách:

Informace pro zájemce o studium na osmiletém gymnáziu

Přihláška na osmiletá gymnázia

Gymnázia zveřejňují kritéria přijímacího řízení v průběhu ledna. Přihlášky je pak možno podávat do 1. března 2022. Přihlášky se podávají na max. 2 gymnázia. Přihlášky se podávají na předepsaném tiskopise. Žáci (rodiče) si přihlášky ke studiu na osmiletém gymnáziu nemusí zajišťovat sami, naše škola je vytiskne na základě odevzdaného lístečku – Gymnázium pro vyplnění přihlášky, který obdržíte v posledním prosincovém týdnu. V případě ztráty se dá lísteček vyzvednout u pana Petra Doseděla. Vyplněný a podepsaný lísteček odevzdávat v týdnu od 16. 1 – 20. 1. 2023 svému třídnímu učiteli, který je pak předá Petru Dosedělovi (kabinet Tv). (nové termíny budou včas upřesněny)

Přihlášku můžete škole doručit poštou (doporučeně) nebo osobně. Některé školy přijímají přihlášky také elektronicky. Přihláška obsahuje známky na vysvědčení z 2. pololetí předchozího ročníku a 1. pololetí aktuálního ročníku. Správnost údajů potvrzuje základní škola. Pořadí škol na přihlášce určuje, na které škole bude žák konat zkoušku v 1. termínu a na které ve 2. termínu, a je proto nutné zachovat stejné pořadí škol na obou přihláškách. Na druhou stranu pořadí škol neurčuje preferenci, po vyhlášení výsledků si může žák přijatý na obě školy vybrat, na kterou školu chce nastoupit.

Přihlášky a zápisový lístek si rodiče vyzvednou ve středu 8. 2. 2023 v čase 6.45 – 7.45 hodin ráno nebo odpoledne v čase 14.30 – 16.00 hodin. V přízemí budovy 2. stupně, třída 9. B. (bude označeno).

TERMÍNY JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA OSMILETÁ GYMNÁZIA 2024

Termíny jednotné přijímací zkoušky na osmiletá gymnázia vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Přijímací zkouška se koná ve dvou řádných termínech a ve dvou náhradních termínech.

Řádné termíny jednotné přijímací zkoušky na osmiletá gymnázia naleznete ZDE

Na některých gymnáziích, která nenaplnila očekávaný stav studentů, se v květnu či v červnu koná 2. kolo přijímacích zkoušek. Škola v takovém případě znovu přijímá přihlášky ke studiu od neúspěšných uchazečů z jiných škol. Kritéria pro přijetí jsou obvykle stejná jako v řádném termínu. Školy mohou ve druhém kole přijmout pouze žáky, kteří absolvovali jednotnou přijímací zkoušku.

POZVÁNKA NA ZKOUŠKY NA OSMILETÁ GYMNÁZIA

Pozvánky na přijímací zkoušky rozesílají jednotlivá gymnázia 2 až 3 týdny před konáním zkoušek. Pozvánku dobře uschovejte, protože je na ní uvedeno číslo, pod kterým budou zveřejněny výsledky dítěte, a obvykle také číslo místnosti, ve které se bude přijímací řízení konat. Je nutné sledovat aktuální informace na webových stránkách gymnázia, na které se budete hlásit.

PRŮBĚH PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK NA OSMILETÁ GYMNÁZIA

Jednotné přijímací zkoušky mají na všech školách stejný předepsaný průběh. Zkoušky začínají v 8.30 písemnou zkouškou z matematiky, která trvá 70 minut. Následuje přestávka a poté v 10.50 začíná písemná zkouška z českého jazyka, která trvá 60 minut. Ke zkoušce potřebují žáci psací a rýsovací potřeby, kalkulačky nejsou povoleny.

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK NA OSMILETÁ GYMNÁZIA

V každé části jednotné přijímací zkoušky může žák získat maximálně 50 bodů, celkem tedy 100 bodů. Počítá se lepší výsledek z každého předmětu zvlášť, započítán tedy může být výsledek z matematiky z 1. termínu a výsledek z českého jazyka z 2. termínu. Společnost Cermat zasílá školám výsledky 10 dní po 2. řádném termínu přijímací zkoušky. Školy pak mají dva pracovní dny na vyvěšení výsledků přijímací zkoušky ve školní budově a na internetu. Přijetí je uchazečům oznamováno pouze vyvěšením výsledků, zákonní zástupci nepřijatých dětí obdrží doporučený dopis.

ZÁPISOVÝ LÍSTEK

Odevzdáním zápisového lístku potvrzuje žák gymnáziu, na které byl přijat, že na ně skutečně nastoupí. Zápisový lístek vydává žákům jejich základní škola. Zápisový lístek je nutné odevzdat zvolené škole do 10 dní po oznámení výsledků přijímacího řízení. Zápisový lístek je možno vzít jednou zpět a přenést ho na druhou školu, ale to pouze v případě, že byl žák na druhou školu přijat na základě odvolání. Pokud byl žák přijat na obě školy v řádném termínu, není možné si odevzdání zápisového lístku rozmyslet. V případě ztráty nebo zničení zápisového lístku vydává náhradní zápisový lístek orgán, který vydal původní zápisový lístek (naše ZŠ).

ODVOLÁNÍ PROTI NEPŘIJETÍ

Odvolání proti nepřijetí je nutné podat do 3 dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí. Odvolání se zasílá řediteli/ředitelce gymnázia, který/á o nepřijetí rozhodl/a. Odvolání nemá předepsanou formu, mělo by však obsahovat následující náležitosti:
– název školy a její adresa,
– datum,
– Věc: Odvolání proti nepřijetí ke studiu,
– Text odvolání: Vážený pane řediteli / paní ředitelko, odvolávám se proti rozhodnutí o nepřijetí mého syna / dcery (jméno a příjmení) ke studiu na osmiletém gymnáziu ze dne…,
– Jméno a podpis zákonného zástupce žáka,
– Adresa, na kterou má být rozhodnutí o odvolání zasláno.

V případě jakýchkoli dotazů se na mě neváhejte obrátit.

Mgr. Petr Doseděl (kabinet Tv – přízemí budovy 2. stupně na konci chodby).

tel.: 731 129 670 nebo 731 320 616

e-mail: petr.dosedel@zs-habrmanova.cz

Konzultační hodiny: pondělí 12:30 – 13:30 hodin (nebo po osobní nebo telefonické domluvě).

Náplň činností kariérového poradce:

Poradenské činnosti: 

• Kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků, tj. zejména:

a) koordinace mezi hlavními oblastmi kariérového poradenství – kariérovým vzděláváním a diagnosticko-poradenskými činnostmi zaměřenými k volbě vzdělávací cesty žáka,

b) základní skupinová šetření k volbě povolání, administrace, zpracování a interpretaci zájmových dotazníků v rámci vlastní odborné kompetence a analýzy preferencí v oblasti volby povolání žáků,

c) individuální šetření k volbě povolání a individuální poradenství v této oblasti (ve spolupráci s třídním učitelem),

d) poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady žáků ve spolupráci s třídním učitelem,

e) spolupráce se školskými poradenskými zařízeními a středisky výchovné péče při zajišťování poradenských služeb přesahujících kompetence školy,

f) zajišťování skupinových návštěv žáků školy v informačních poradenských střediscích krajských poboček Úřadu práce České republiky, poskytování informací žákům a zákonným zástupcům o možnosti individuálního využití informačních služeb těchto středisek.

g) poskytování služeb kariérového poradenství žákům cizincům se zřetelem k jejich speciálním vzdělávacím potřebám.

Metodické a informační činnosti: 

• Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách kariérového rozhodování žáků.

• Poskytování informací o činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízeních v regionu, o jejich zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb žákům a jejich zákonným zástupcům.

• Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti kariérového poradce, navržená a realizovaná opatření.

• Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách kariérového rozhodování žáků, integrace, individuálních vzdělávacích plánů, práce s nadanými žáky apod.

• Předávání odborných informací z oblasti kariérového poradenství a péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pedagogickým pracovníkům školy.