Kariérové poradenství

AKTUÁLNÍ INFORMACE Z MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ KE 30. 11. 2020

https://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/jak-probehnou-prijimaci-a-maturitni-zkousky

 

Informace k přijímacím zkouškám na SŠ

Aktuální  informace o přijímacích zkouškách pro školní rok 2020/2021

 1. Způsob přijímacího řízení určuje ředitel příslušné střední školy. Přijímací řízení probíhá na základě předložených podkladů – přihláška a přehled klasifikace v 8. a 9. ročníku a další požadavky  stanovené střední školou.
 2. Jednotné přijímací zkoušky obsahují zkoušku z českého jazyka a matematiky. Probíhají formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace, a to v rozsahu stanoveném Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělání. SŠ si může stanovit  i další zkoušku, například z anglického jazyka.
 3. Nejpozději do 31. ledna2021 (u oborů s talentovou zkouškou do 31. října 2020) zveřejní SŠ na svých webových stránkách přesná kritéria, podle kterých bude přijímací řízení probíhat.
 4. V  1. kole se podávají 2 PŘIHLÁŠKY,  zájemci o víceletá gymnázia podávají 1 nebo 2 přihlášky . Přihlášky k 1. kolu přijímacího řízení na SŠ musí rodiče doručit do 1. 3. 2021!!! na příslušnou střední školu a to včetně potvrzení ZŠ (k oborům s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2020). Za správnost vyplnění a včasnost odevzdání odpovídají rodiče žáka.

 

Termíny konání přijímacích zkoušek:

 1. termín: 12. dubna 2021 – pro čtyřleté obory vzdělání, 14. dubna 2021 pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií
 2. termín: 13. dubna 2021 – pro čtyřleté obory vzdělání, 15. dubna 2021 pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

 

Náhradní termíny přijímacích zkoušek:

 1. termín        12. května 2021
 2. termín        13. května 2021

Tyto termíny se nevztahují na obory se závěrečnou zkouškou, obory vzdělání s výučním listem.

 1. Další kola přijímacího řízení vypisují jednotlivé školy dle potřeby (veškeré informace je třeba zjišťovat na stránkách jednotlivých SŠ)

 

POZOR – DŮLEŽITÉ

 1. Zápisový lístek musí být odevzdán řediteli příslušné SŠ nejpozději do 10 pracovních dnů od vyrozumění o přijetí. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou (to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání).
 2. V 1. kole lze podat POUZE 2 PŘIHLÁŠKY

… a dále

ŘEDITEL SŠ ukončí hodnocení uchazečů do 3 pracovních dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušky. Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví ředitel školy jejich pořadí a zveřejní seznam přijatých uchazečů. Zveřejněním se míní také informace na webových stránkách příslušné školy nebo vyvěšení seznamu v prostorách SŠ. Je třeba si toto individuálně ohlídat.

Nepřijatým uchazečům zašle rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání.

K POTVRZENÍ ÚMYSLU uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělávání na dané SŠ slouží ZÁPISOVÝ LÍSTEK (viz výše).

Informace pro rodiče vycházejících žáků:

 1. Při rozhodování o volbě dalšího studia nebo učebního oboru se můžete poradit s TU, KP, VP a především s rodiči.
 2. Podrobnější informace lze získat na jednotlivých SŠ na Dnech otevřených dveří (školy je pořádají i online).
 3. Další podrobné informace lze získat v informačním a poradenském centru pro volbu povolání při Úřadu práce  Ústí nad Orlicí. Návštěvu lze dohodnout telefonicky.
 4. Aktuální informace o SŠ a SOŠ, SOU jsou na internetu: www.jmskoly.czwww.atlasskolstvi.czwww.scio.cz, www.prijimacky.cermat.cz
 5. Žáci si přihlášky ke studiu nemusí zajišťovat sami, naše škola je vytiskne na základě odevzdaného Formuláře – obory a názvy středních škol pro vyplnění přihlášky. Formulář se dá vyzvednout ve vstupní hale školy od 5. 11. 2020 nebo stáhnout ZDE. Vyplněný a podepsaný formulář odevzdávat v týdnu od 4. 1 – 8. 1. 2021 do schránky naší školy.
 6. Zápisový lístek si rodiče vyzvednou u kariérového poradce – Petr Doseděl, oproti podpisu spolu se dvěma kusy přihlášek ve středu 3. 2. 2021, 6.45 – 7.45 hodin ráno nebo v čase 14.00 – 16.00 hodin. V přízemí budovy 2. stupně, třída 9. A.

 

Upřesňující informace obdrží zákonní zástupci na online schůzce v rozhraní Microsoft Teams. Termín: středa 4. 11. 2020.

Rodiče 9. A

 1. skupina 16.00 – 16.25 hodin – chlapci + dva chlapci z 8. A
 2. skupina 16.30 – 16.55 hodin – dívky

Rodiče 9. B

 1. skupina 17.00 – 17.25 hodin – chlapci
 2. skupina 17.30 – 17.55 hodin – dívky

V případě jakýchkoli dotazů se na mě neváhejte obrátit.

Mgr. Petr Doseděl (kabinet Tv – přízemí budovy 2. stupně na konci chodby).

tel.: 731 129 670 nebo 731 320 616

e-mail: petr.dosedel@zs-habrmanova.cz

 

 

 

 

Konzultační hodiny: čtvrtek 10:00 – 11:00 hodin (po osobní nebo telefonické domluvě).

Náplň činností kariérového poradce:

Poradenské činnosti: 

• Kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků, tj. zejména:

a) koordinace mezi hlavními oblastmi kariérového poradenství – kariérovým vzděláváním a diagnosticko-poradenskými činnostmi zaměřenými k volbě vzdělávací cesty žáka,

b) základní skupinová šetření k volbě povolání, administrace, zpracování a interpretaci zájmových dotazníků v rámci vlastní odborné kompetence a analýzy preferencí v oblasti volby povolání žáků,

c) individuální šetření k volbě povolání a individuální poradenství v této oblasti (ve spolupráci s třídním učitelem),

d) poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady žáků ve spolupráci s třídním učitelem,

e) spolupráce se školskými poradenskými zařízeními a středisky výchovné péče při zajišťování poradenských služeb přesahujících kompetence školy,

f) zajišťování skupinových návštěv žáků školy v informačních poradenských střediscích krajských poboček Úřadu práce České republiky, poskytování informací žákům a zákonným zástupcům o možnosti individuálního využití informačních služeb těchto středisek.

g) poskytování služeb kariérového poradenství žákům cizincům se zřetelem k jejich speciálním vzdělávacím potřebám.

Metodické a informační činnosti: 

• Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách kariérového rozhodování žáků.

• Poskytování informací o činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízeních v regionu, o jejich zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb žákům a jejich zákonným zástupcům.

• Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti kariérového poradce, navržená a realizovaná opatření.

• Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách kariérového rozhodování žáků, integrace, individuálních vzdělávacích plánů, práce s nadanými žáky apod.

• Předávání odborných informací z oblasti kariérového poradenství a péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pedagogickým pracovníkům školy.