Kariérové poradenství

AKTUÁLNÍ INFORMACE Z MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ KE 30. 11. 2020

https://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/jak-probehnou-prijimaci-a-maturitni-zkousky

 

Informace k přijímacím zkouškám na SŠ

Aktuální  informace o přijímacích zkouškách pro školní rok 2020/2021

 1. Způsob přijímacího řízení určuje ředitel příslušné střední školy. Přijímací řízení probíhá na základě předložených podkladů – přihláška a přehled klasifikace v 8. a 9. ročníku a další požadavky  stanovené střední školou.
 2. Jednotné přijímací zkoušky obsahují zkoušku z českého jazyka a matematiky. Probíhají formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace, a to v rozsahu stanoveném Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělání. SŠ si může stanovit  i další zkoušku, například z anglického jazyka.
 3. Nejpozději do 31. ledna2021 (u oborů s talentovou zkouškou do 31. října 2020) zveřejní SŠ na svých webových stránkách přesná kritéria, podle kterých bude přijímací řízení probíhat.
 4. V  1. kole se podávají 2 PŘIHLÁŠKY,  zájemci o víceletá gymnázia podávají 1 nebo 2 přihlášky . Přihlášky k 1. kolu přijímacího řízení na SŠ musí rodiče doručit do 1. 3. 2021!!! na příslušnou střední školu a to včetně potvrzení ZŠ (k oborům s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2020). Za správnost vyplnění a včasnost odevzdání odpovídají rodiče žáka.

 

Termíny konání přijímacích zkoušek:

 1. termín: 12. dubna 2021 – pro čtyřleté obory vzdělání, 14. dubna 2021 pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií
 2. termín: 13. dubna 2021 – pro čtyřleté obory vzdělání, 15. dubna 2021 pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

 

Náhradní termíny přijímacích zkoušek:

 1. termín        12. května 2021
 2. termín        13. května 2021

Tyto termíny se nevztahují na obory se závěrečnou zkouškou, obory vzdělání s výučním listem.

 1. Další kola přijímacího řízení vypisují jednotlivé školy dle potřeby (veškeré informace je třeba zjišťovat na stránkách jednotlivých SŠ)

 

POZOR – DŮLEŽITÉ

 1. Zápisový lístek musí být odevzdán řediteli příslušné SŠ nejpozději do 10 pracovních dnů od vyrozumění o přijetí. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou (to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání).
 2. V 1. kole lze podat POUZE 2 PŘIHLÁŠKY

… a dále

ŘEDITEL SŠ ukončí hodnocení uchazečů do 3 pracovních dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušky. Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví ředitel školy jejich pořadí a zveřejní seznam přijatých uchazečů. Zveřejněním se míní také informace na webových stránkách příslušné školy nebo vyvěšení seznamu v prostorách SŠ. Je třeba si toto individuálně ohlídat.

Nepřijatým uchazečům zašle rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání.

K POTVRZENÍ ÚMYSLU uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělávání na dané SŠ slouží ZÁPISOVÝ LÍSTEK (viz výše).

Informace pro rodiče vycházejících žáků:

 1. Při rozhodování o volbě dalšího studia nebo učebního oboru se můžete poradit s TU, KP, VP a především s rodiči.
 2. Podrobnější informace lze získat na jednotlivých SŠ na Dnech otevřených dveří (školy je pořádají i online).
 3. Další podrobné informace lze získat v informačním a poradenském centru pro volbu povolání při Úřadu práce  Ústí nad Orlicí. Návštěvu lze dohodnout telefonicky.
 4. Aktuální informace o SŠ a SOŠ, SOU jsou na internetu: www.jmskoly.czwww.atlasskolstvi.czwww.scio.cz, www.prijimacky.cermat.cz
 5. Žáci si přihlášky ke studiu nemusí zajišťovat sami, naše škola je vytiskne na základě odevzdaného Formuláře – obory a názvy středních škol pro vyplnění přihlášky. Formulář se dá vyzvednout ve vstupní hale školy od 5. 11. 2020 nebo stáhnout ZDE. Vyplněný a podepsaný formulář odevzdávat v týdnu od 4. 1 – 8. 1. 2021 do schránky naší školy.
 6. Zápisový lístek si rodiče vyzvednou u kariérového poradce – Petr Doseděl, oproti podpisu spolu se dvěma kusy přihlášek ve středu 3. 2. 2021, 6.45 – 7.45 hodin ráno nebo v čase 14.00 – 16.00 hodin. V přízemí budovy 2. stupně, třída 9. A.
 7. V případě ztráty nebo zničení zápisového lístku vydává náhradní zápisový lístek orgán, který vydal původní zápisový lístek (naše ZŠ).

Jak vybrat vhodnou SŠ:

Typy škol:

 • 3- leté učební obory zakončené výučním listem připravují žáky na dělnické profese (např. automechanik, elektrikář, kadeřnice…).
 • 4 – leté učební obory zakončené maturitou připravují náročnější profese (např. kosmetička, elektronik, mechatronik, obchodník….).
 • Odborné SŠ – 4 – leté studijní obory s maturitou – pro žáky, kteří už mají nějaký vyhraněný zájem nebo představu o budoucím povolání. Na těchto školách bývají  i obory lycea (vhodnější pro následné studium na VŠ).
 • Gymnázia – vhodné pro žáky s výborným prospěchem, nejlepší příprava na VŠ.
 • Umělecké školy a konzervatoře – zakončené maturitou, vhodné pro děti s vyhraněným talentem (konají se talentové zkoušky, přihlášku je nutné podat do 30. 11. 2020)!

Všechny tyto školy mohou být státní, soukromé, některé i církevní. Na soukromých školách je nutné počítat se školným, které se v současné době pohybuje 12 000 – 16 000 Kč, někde i více.

 

Co je důležité při rozhodování:

 • Zdravotní stav – pokud má dítě závažný zdravotní problém, je vhodné zvolenou školu konzultovat s jeho lékařem ( hl. u učebních oborů), pokud má změnu pracovní schopnosti, je nutné dodat k přihlášce potvrzení.
 • Studijní výsledky dítěte, dovednosti, zájem, vlastnosti…
 • Reálné šance na přijetí dítěte na zvolenou školu.
 • Možnosti uplatnění po ukončení školy.
 • Dojíždění, internát, finanční náročnost studia apod.

Co  a kdo pomůže při rozhodování:

 • Burzy škol – pro žáky, kteří hledají hodně informací na jednom místě.
 • Dny otevřených dveří – určitě využít, prohlédnout si školu, prostředí, zjistit co nejvíce informací o škole
 • Webové stránky škol – zjistíte aktuální informace – popis oborů, kritéria k př. zkouškám, výsledky př. řízení,…
 • Testy profesní orientace pedagogicko-psychologické poradny – žáci jsou již přihlášeni, testy se budou konat ve škole (upřesníme). Rodiče podepíší souhlas s vyšetřením a potom se dostaví na konzultace s psycholožkou, termín konzultací bude upřesněn.
 • Ve škole poradí výchovný poradce ( konzultace: út 12 – 13h, po emailové domluvě kdykoliv od 7:00 – 8:00), na pracovním úřadě i v PPP jsou informační a poradenské střediska.
 • Další informace: např. u studentů, kteří školu studují, příbuzní v oboru, tištěné materiály – brožury škol, atlasy školství ( Pardubický kraj dostanou všichni žáci zdarma od PÚ), exkurze na pracoviště,…
 • Přehled škol najdete  na atlasskolstvi.cz nebo www.stredniskoly.cz.

 

Přijímací zkoušky:

 • Rozhodnutím MŠMT se budou konat přijímací zkoušky v celé republice podle stejných kritérií. Ředitel SŠ musí nejpozději měsíc před konáním přijímacího řízení stanovit a uveřejnit kritéria přijetí.
 • PZ budou ve formě CERMAT testů, a to z matematiky a českého jazyka. Bodové hodnocení je 50 bodů z každého testu. Časová dotace je 60 a 70 minut. Žáci budou mít možnost si vypracovat i ilustrační testy a školy budou možná konat také PZ nanečisto jako v loňském roce. Testy probíhají metodou tužka – papír.
 • Pozvánku k PZ by měl žák obdržet nejpozději 14 dnů před zkouškou ( bude to na té škole, kterou má žák napsanou na 1. místě). Pokud se nemůže zúčastnit (z důvodů nemoci ..), omluví se písemně nejpozději do 3 dnů, ředitel  SŠ stanoví náhradní termín.
 • Výsledky testů budou zaslány na SŠ Cermatem a SŠ zveřejní pak pořadí přijatých uchazečů. Nepřijatým uchazečům pošle písemné rozhodnutí, proti kterému se může rodič odvolat do 3  pracovních dnů.
 • U přijatých žáků do 10 dnů musí rodiče odeslat zápisový lístek. ZL se nedá stáhnout, s výjimkou přijetí na odvolání.
 • V případě nepřijetí si podává žák přihlášku (libovolný počet) do druhého kola, ale pouze na školy, které je vypíší.
 • Pro zdárné vykonání PZ a přijetí na zvolenou školu je nejnutnější mít co nejlepší prospěch a dobře se připravit

 

Co je důležité při rozhodování:

 • Zdravotní stav – pokud má dítě závažný zdravotní problém, je vhodné zvolenou školu konzultovat s jeho lékařem ( hl. u učebních oborů), pokud má změnu pracovní schopnosti, je nutné dodat k přihlášce potvrzení.
 • Studijní výsledky dítěte, dovednosti, zájem, vlastnosti…
 • Reálné šance na přijetí dítěte na zvolenou školu.
 • Možnosti uplatnění po ukončení školy.
 • Dojíždění, internát, finanční náročnost studia apod.

Informace o středních školách, oborech studia, popisy povolání, testovací programy hledejte na těchto webových stránkách:

 

Informace pro zájemce o studium na osmiletém gymnáziu

Přihláška na osmiletá gymnázia

Gymnázia zveřejňují kritéria přijímacího řízení v průběhu ledna. Přihlášky je pak možno podávat do 1. března 2021. Přihlášky se podávají na max. 2 gymnázia. Přihlášky se podávají na předepsaném tiskopise. Žáci (rodiče) si přihlášky ke studiu na osmiletém gymnáziu nemusí zajišťovat sami, naše škola je vytiskne na základě odevzdaného lístečku – Gymnázium pro vyplnění přihlášky, který obdržíte v posledním prosincovém týdnu. V případě ztráty se dá lísteček vyzvednout u pana Petra Doseděla. Vyplněný a podepsaný lísteček odevzdávat v týdnu od 11. 1 – 15. 1. 2021 třídnímu učiteli.

Přihlášku můžete škole doručit poštou (doporučeně) nebo osobně. Některé školy přijímají přihlášky také elektronicky. Přihláška obsahuje známky na vysvědčení z 2. pololetí předchozího ročníku a 1. pololetí aktuálního ročníku. Správnost údajů potvrzuje základní škola. Pořadí škol na přihlášce určuje, na které škole bude žák konat zkoušku v 1. termínu a na které ve 2. termínu, a je proto nutné zachovat stejné pořadí škol na obou přihláškách. Na druhou stranu pořadí škol neurčuje preferenci, po vyhlášení výsledků si může žák přijatý na obě školy vybrat, na kterou školu chce nastoupit.

Přihlášky a zápisový lístek si rodiče vyzvednou ve středu 3. 2. 2021 buď v čase 6.45 – 7.45 hodin ráno nebo v čase 14.00 – 16.00 hodin v přízemí budovy 2. stupně, třída 9. A. Třída bude označena.

Termíny jednotné přijímací zkoušky na osmiletá gymnázia 2021

Termíny jednotné přijímací zkoušky na osmiletá gymnázia vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Přijímací zkouška se koná ve dvou řádných termínech a ve dvou náhradních termínech.

Řádné termíny jednotné přijímací zkoušky na osmiletá gymnázia:
 1. řádný termín – středa 14. dubna 2021,
  2. řádný termín – čtvrtek 15. dubna 2021.
Náhradní termíny přijímací zkoušky na osmiletá gymnázia:
 1. náhradní termín – středa 12. května 2021,
  2. náhradní termín – čtvrtek 13. května 2021.

Na některých gymnáziích, která nenaplnila očekávaný stav studentů, se v květnu či v červnu koná 2. kolo přijímacích zkoušek. Škola v takovém případě znovu přijímá přihlášky ke studiu od neúspěšných uchazečů z jiných škol. Kritéria pro přijetí jsou obvykle stejná jako v řádném termínu. Školy mohou ve druhém kole přijmout pouze žáky, kteří absolvovali jednotnou přijímací zkoušku.

Pozvánka na zkoušky na osmiletá gymnázia

Pozvánky na přijímací zkoušky rozesílají jednotlivá gymnázia 2 až 3 týdny před konáním zkoušek. Pozvánku dobře uschovejte, protože je na ní uvedeno číslo, pod kterým budou zveřejněny výsledky dítěte, a obvykle také číslo místnosti, ve které se bude přijímací řízení konat. Je nutné sledovat aktuální informace na webových stránkách gymnázia, na které se budete hlásit.

Průběh přijímacích zkoušek na osmiletá gymnázia

Jednotné přijímací zkoušky mají na všech školách stejný předepsaný průběh. Zkoušky začínají v 8.30 písemnou zkouškou z matematiky, která trvá 70 minut. Následuje přestávka a poté v 10.50 začíná písemná zkouška z českého jazyka, která trvá 60 minut. Ke zkoušce potřebují žáci psací a rýsovací potřeby, kalkulačky nejsou povoleny.

Výsledky přijímacích zkoušek na osmiletá gymnázia

V každé části jednotné přijímací zkoušky může žák získat maximálně 50 bodů, celkem tedy 100 bodů. Počítá se lepší výsledek z každého předmětu zvlášť, započítán tedy může být výsledek z matematiky z 1. termínu a výsledek z českého jazyka z 2. termínu. Společnost Cermat zasílá školám výsledky 10 dní po 2. řádném termínu přijímací zkoušky. Školy pak mají dva pracovní dny na vyvěšení výsledků přijímací zkoušky ve školní budově a na internetu. Přijetí je uchazečům oznamováno pouze vyvěšením výsledků, zákonní zástupci nepřijatých dětí obdrží doporučený dopis.

Zápisový lístek

Odevzdáním zápisového lístku potvrzuje žák gymnáziu, na které byl přijat, že na ně skutečně nastoupí. Zápisový lístek vydává žákům jejich základní škola. Zápisový lístek je nutné odevzdat zvolené škole do 10 dní po oznámení výsledků přijímacího řízení. Zápisový lístek je možno vzít jednou zpět a přenést ho na druhou školu, ale to pouze v případě, že byl žák na druhou školu přijat na základě odvolání. Pokud byl žák přijat na obě školy v řádném termínu, není možné si odevzdání zápisového lístku rozmyslet. V případě ztráty nebo zničení zápisového lístku vydává náhradní zápisový lístek orgán, který vydal původní zápisový lístek (naše ZŠ).

Odvolání proti nepřijetí

Odvolání proti nepřijetí je nutné podat do 3 dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí. Odvolání se zasílá řediteli/ředitelce gymnázia, který/á o nepřijetí rozhodl/a. Odvolání nemá předepsanou formu, mělo by však obsahovat následující náležitosti:
– název školy a její adresa,
– datum,
– Věc: Odvolání proti nepřijetí ke studiu,
– Text odvolání: Vážený pane řediteli / paní ředitelko, odvolávám se proti rozhodnutí o nepřijetí mého syna / dcery (jméno a příjmení) ke studiu na osmiletém gymnáziu ze dne…,
– Jméno a podpis zákonného zástupce žáka,
– Adresa, na kterou má být rozhodnutí o odvolání zasláno.

 

 

V případě jakýchkoli dotazů se na mě neváhejte obrátit.

Mgr. Petr Doseděl (kabinet Tv – přízemí budovy 2. stupně na konci chodby).

tel.: 731 129 670 nebo 731 320 616

e-mail: petr.dosedel@zs-habrmanova.cz

 

 

 

 

Konzultační hodiny: čtvrtek 10:00 – 11:00 hodin (po osobní nebo telefonické domluvě).

Náplň činností kariérového poradce:

Poradenské činnosti: 

• Kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků, tj. zejména:

a) koordinace mezi hlavními oblastmi kariérového poradenství – kariérovým vzděláváním a diagnosticko-poradenskými činnostmi zaměřenými k volbě vzdělávací cesty žáka,

b) základní skupinová šetření k volbě povolání, administrace, zpracování a interpretaci zájmových dotazníků v rámci vlastní odborné kompetence a analýzy preferencí v oblasti volby povolání žáků,

c) individuální šetření k volbě povolání a individuální poradenství v této oblasti (ve spolupráci s třídním učitelem),

d) poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady žáků ve spolupráci s třídním učitelem,

e) spolupráce se školskými poradenskými zařízeními a středisky výchovné péče při zajišťování poradenských služeb přesahujících kompetence školy,

f) zajišťování skupinových návštěv žáků školy v informačních poradenských střediscích krajských poboček Úřadu práce České republiky, poskytování informací žákům a zákonným zástupcům o možnosti individuálního využití informačních služeb těchto středisek.

g) poskytování služeb kariérového poradenství žákům cizincům se zřetelem k jejich speciálním vzdělávacím potřebám.

Metodické a informační činnosti: 

• Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách kariérového rozhodování žáků.

• Poskytování informací o činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízeních v regionu, o jejich zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb žákům a jejich zákonným zástupcům.

• Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti kariérového poradce, navržená a realizovaná opatření.

• Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách kariérového rozhodování žáků, integrace, individuálních vzdělávacích plánů, práce s nadanými žáky apod.

• Předávání odborných informací z oblasti kariérového poradenství a péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pedagogickým pracovníkům školy.