ZŠ Habrmanova

„Škola pro život”

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA SŠ A SOU


Autor: VedeníPŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2023/2024

Aktuální informace o přijimacím řízení naleznete na webových stránkách ministerstva (viz. níže)

Podání příhlášky a informace k jednotlivým kolům přijímacího řízení

– na webových stánkách jsou veškeré informace týkající se přijímacího řízení – termíny, postup v jednotlivých kolech a další

Informace k přijímacímu řízení od 1. 1. 2024
Ve školním roce 2023/2024 se mění systém přijímacího řízení do středních škol a konzervatoří:
 • Evidence všech přihlášek, jak do maturitních oborů, tak nematuritních je v informačním systému o přijímacím řízení – digitální přihlašovací systém (DIPSY), který je dostupný přes webové stránky www.prihlaskynastredni.cz.
 • Uchazeči podávají přihlášku v 1. a ve 2. kole až do 3 oborů vzdělání (až 5 v případě podání 2 přihlášek do oborů vzdělání s talentovou zkouškou):
 a) plně elektronickou formou s ověřením zákonného zástupce (nebo zletilého uchazeče) prostřednictvím Identity občana
 • tento způsob doporučujeme
 • v DIPSY budou k dispozici veškeré potřebné informace (registrační číslo, pozvánky, výsledky JPZ, rozhodnutí o přijetí apod.)
 b) prostřednictvím výpisu s podporou elektronického systému
 • vytiskne se a podá v listinné formě bez příloh (ty se vkládají elektronicky)
 • vyplnění je možné realizovat v základní škole s podporou pedagogického pracovníka
 • výpis lze vyplnit opakovaně zkušebně – dokud nebude podepsaná přihláška střední škole doručena, zůstane skryta
 c) prostřednictvím tiskopisu
 • formulář je k dispozici na webových stránkách www.prihlaskynastredni.cz a ve školských informačních systémech
 • podává se s přílohami v listinné podobě na každou školu samostatně

Uchazeč na přihlášce závazně seřadí pořadí škol a oborů vzdělání podle své priority.

Veškeré doklady dle kritérií, včetně potvrzení o zdravotní způsobilosti a předchozího vzdělávání, se přikládají formou přílohy v podobě prosté kopie.

Hodnocení předchozího vzdělávání není povinnou součástí kritérií. Je-li požadováno, přikládá se formou přílohy buď ve formě prosté kopie vysvědčení nebo ve zjednodušené formě výpisem vydaným základní školou (takový výpis obsahuje podpis a popř. hranaté razítko nebo v případě vydání v digitální podobě elektronický podpis oprávněné osoby ze základní školy).

Systém bezprostředně po vyhodnocení výsledků přijímacích zkoušek (JPZ a školní části).

Na základě prioritizace a výsledků přijímacího řízení vyhodnotí přijetí  uchazečů.
Algoritmus přiřazování vám přiblíží toto video: VIDEO ZDE
V případě, že uchazeč nebude chtít nastoupit do určené školy, bude mít možnost v dané škole podat „vzdání se“ svého místa a zúčastnit se následujících kol přijímacího řízení. Zápisové lístky se již nepoužívají.
Termíny
 • Termín pro podávání přihlášek: od 1. 2. do 20. 2. 2024.
 • Podal-li uchazeč přihlášku do oborů vzdělání s talentovou zkouškou, zařadí tyto obory do nově podané přihlášky dle priority. Rozhodnutí o přijetí se dozví spolu se všemi ostatními obory vzdělání 15. 5. 2024.
 • DIPSY vygeneruje každému uchazeči jedinečné registrační číslo. Ředitel v pozvánkách rozešle uchazečům místo konání JPZ.
 • Termín konání jednotné zkoušky v řádném termínu:

pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií – 16. 4. a 17. 4. 2024

pro čtyřleté obory vzdělávání, včetně nástavbového – 12. 4. a 15. 4. 2024

 • Náhradní termíny 29. 4. a 30. 4. 2024. Nově se všechny výsledky přijímacího řízení vyhlašují společně až po vykonání náhradního termínu.
Vyhodnocení výsledků a odvolání
 • Uchazeč bude přijat do toho oboru vzdělání, který má v přihlášce nejvyšší prioritu (je uveden na nejvyšším místě) a u nějž jej výsledek přijímacího řízení opravňuje k přijetí. Do ostatních oborů vzdělání nebude přijat.
 • V DIPSY budou zveřejněny výsledky přijímacího řízení, a zároveň na veřejně přístupném místě ve škole, čímž se rozhodnutí považují za oznámená. Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí se v písemné formě nevyhotovují a nezasílají.
 • Odvolání proti nepřijetí z kapacitních důvodů již nemá smysl. Žádná volná místa si ředitelé středních škol nenechávají. Případná volná místa (vzniklá např. po vzdání se práva na přijetí některými uchazeči) se obsazují až v dalších kolech. Důvodem pro podání odvolání může být například chybné zadání, chybné hodnocení podle zveřejněných kritérií nebo narušení průběhu zkoušky.

DOKUMENTY K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ

Informace k jednotné přijímací zkoušce naleznete na webových stánkách Cermatu (viz. níže)

Jednotná přijímací zkouška

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2023/2024

Aktuální  informace o přijímacích zkouškách pro školní rok 2023/2024 naleznete na stránkách ministerstva školství ZDE

– na webových stánkách jsou veškeré informace týkající se přijímacího řízení – termíny, postup v jednotlivých kolech a další důležité informace

 

Informace k jednotné přijímací zkoušce naleznete na webových stánkách Cermatu (viz. níže)

Jednotná přijímací zkouška

 

Žáci z Ukrajiny s dočasnou ochranou a osoby, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky

• MŠMT připravuje opatření obecné povahy se stejnými úlevami pro žáky z Ukrajiny s dočasnou ochranou jako v loňském  roce (prominutí přijímací zkoušky z ČJ na žádost, konání přijímací zkoušky z M v ukrajinském jazyce, čestné prohlášení o známkách z předchozího vzdělávání).
• Termín pohovoru k ověření znalosti českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, stanoví ředitel střední školy.
• Uchazeč koná pohovor do každého oboru vzdělání s maturitní zkouškou, do kterého se přihlásil, a koná jej do každého oboru pouze jednou (nemá dvě možnosti jako u přijímacích zkoušek).
• Ředitel střední školy může rozhodnout o konání pohovoru k ověření znalosti českého jazyka i u učebního oboru.

 

Informace o středních školách, oborech studia, popisy povolání, testovací programy hledejte na těchto webových stránkách:

 

Kontakt:

Mgr. Petr Doseděl (kabinet Tv – přízemí budovy 2. stupně na konci chodby).

tel.: 731 129 670 nebo 731 320 616

e-mail: petr.dosedel@zs-habrmanova.cz

Konzultační hodiny:

 • konzultace možná kdykoli po předchozí domluvě

Další potřebné a doplňující informace:

https://www.predikcetrhuprace.cz/

Informační poradenské středisko Úřadu práce (zájmový test k volbě povolání)

Nezaměstnanost v Pardubickém kraji, zájem o pracovní pozice – prezentace Úřadu práce (jedná se o data z minulého roku)

Kam po devítce – průvodce důležitými informaci pro žáky 9. tříd

 

 

Jak vybrat vhodnou SŠ:

Typy škol:

 • 3- leté učební obory zakončené výučním listem připravují žáky na dělnické profese (např. automechanik, elektrikář, kadeřnice…).
 • 4 – leté učební obory zakončené maturitou připravují náročnější profese (např. kosmetička, elektronik, mechatronik, obchodník….).
 • Odborné SŠ – 4 – leté studijní obory s maturitou – pro žáky, kteří už mají nějaký vyhraněný zájem nebo představu o budoucím povolání. Na těchto školách bývají  i obory lycea (vhodnější pro následné studium na VŠ).
 • Gymnázia – vhodné pro žáky s výborným prospěchem, nejlepší příprava na VŠ.
 • Umělecké školy, konzervatoře nebo školy s talentovou příjímací zkouškou – zakončené maturitou, vhodné pro děti s vyhraněným talentem (konají se talentové zkoušky, přihlášku je nutné podat do 30. 11. 2023)! V případě zájmu o tyto školy předejte včas tuto informaci Petr Dosedělovi.

Všechny tyto školy mohou být státní, soukromé, některé i církevní. Na soukromých školách je nutné počítat se školným, které se v současné době pohybuje 12 000 – 16 000 Kč,- někde i více.

Co je důležité při rozhodování:

 • Zdravotní stav – pokud má dítě závažný zdravotní problém, je vhodné zvolenou školu konzultovat s jeho lékařem ( hl. u učebních oborů), pokud má změnu pracovní schopnosti, je nutné dodat k přihlášce potvrzení.
 • Studijní výsledky dítěte, dovednosti, zájem, vlastnosti…
 • Reálné šance na přijetí dítěte na zvolenou školu.
 • Možnosti uplatnění po ukončení školy.
 • Dojíždění, internát, finanční náročnost studia apod.

Co  a kdo pomůže při rozhodování:

 • Burzy škol – pro žáky, kteří hledají hodně informací na jednom místě.
 • Dny otevřených dveří – určitě využít, prohlédnout si školu, prostředí, zjistit co nejvíce informací o škole
 • Webové stránky škol – zjistíte aktuální informace – popis oborů, kritéria k př. zkouškám, výsledky př. řízení,…
 • Další informace: např. u studentů, kteří školu studují, příbuzní v oboru, tištěné materiály – brožury škol, atlasy školství ( Pardubický kraj dostanou všichni žáci zdarma od PÚ), exkurze na pracoviště,…

 

Náplň činností kariérového poradce:

Poradenské činnosti: 

• Kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků, tj. zejména:

a) koordinace mezi hlavními oblastmi kariérového poradenství – kariérovým vzděláváním a diagnosticko-poradenskými činnostmi zaměřenými k volbě vzdělávací cesty žáka,

b) základní skupinová šetření k volbě povolání, administrace, zpracování a interpretaci zájmových dotazníků v rámci vlastní odborné kompetence a analýzy preferencí v oblasti volby povolání žáků,

c) individuální šetření k volbě povolání a individuální poradenství v této oblasti (ve spolupráci s třídním učitelem),

d) poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady žáků ve spolupráci s třídním učitelem,

e) spolupráce se školskými poradenskými zařízeními a středisky výchovné péče při zajišťování poradenských služeb přesahujících kompetence školy,

f) zajišťování skupinových návštěv žáků školy v informačních poradenských střediscích krajských poboček Úřadu práce České republiky, poskytování informací žákům a zákonným zástupcům o možnosti individuálního využití informačních služeb těchto středisek.

g) poskytování služeb kariérového poradenství žákům cizincům se zřetelem k jejich speciálním vzdělávacím potřebám.

Metodické a informační činnosti: 

• Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách kariérového rozhodování žáků.

• Poskytování informací o činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízeních v regionu, o jejich zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb žákům a jejich zákonným zástupcům.

• Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti kariérového poradce, navržená a realizovaná opatření.

• Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách kariérového rozhodování žáků, integrace, individuálních vzdělávacích plánů, práce s nadanými žáky apod.

• Předávání odborných informací z oblasti kariérového poradenství a péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pedagogickým pracovníkům školy.