ZŠ Habrmanova

„Škola pro život”

Whistleblowing


Autor: VedeníSMĚRNICE O OCHRANĚ OZNAMOVATELŮ (WHISTLEBLOWING)

V souladu se Směrnicí EU č.2019/1937 ze dne 23.10.2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen Směrnice EU), s platností ode dne 17.12.2021, a v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů zavádí škola jako povinný subjekt v souladu s článkem č. 8 Směrnice EU způsoby a pravidla pro oznamování protiprávního jednání.

 

Způsob podání oznámení

Oznamovatel může podat oznámení:

 1. vnitřním oznamovacím systémem,
 2. prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti.

Oznámení je možné podat prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému

 1. písemně, v listinné podobě předat osobně,
 2. písemně prostřednictvím poštovních služeb doporučeným dopisem, nebo dopisem s doručenkou
 3. písemně elektronicky zasláním na zvlášť pro tyto účely zřízenou e-mailovou adresu, k níž má přístup pouze příslušná osoba: whistleblowing@zs-habrmanova.cz
 4. ústně osobně, pokud o to oznamovatel požádá a s příslušnou osobou si domluví místo a termín.
 5. ústně telefonicky, na telefon číslo 604 484 737 vyhrazený pouze pro tyto účely.

Při podání oznámení ústní formou má příslušná osoba povinnost pořídit zvukovou nahrávku nebo přepis ústního oznámení, ale pouze tehdy, pokud s tím oznamovatel vysloví souhlas.

Informace o možnosti podání škola uveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup.

U všech způsobů podání příslušná osoba zajistí elektronickou evidenci zákonem taxativně stanovených údajů: datum přijetí oznámení, jméno, příjmení, datum narození a kontaktní adresu oznamovatele, jsou-li tyto údaje příslušné osobě známy, shrnutí obsahu oznámení a identifikaci osoby, proti které oznámení směřovalo, je-li příslušné osobě její totožnost známa, datum ukončení posouzení důvodnosti oznámení příslušnou osobou nebo posouzení oznámení pověřeným zaměstnancem a jejich výsledek. Pokud je to možné, pro získání údajů využije formulář uvedený v
příloze č. 5 této směrnice.

Ochrana informací a totožnosti oznamovatele

 1. Organizace technickými a organizačními prostředky zajistí, aby se s podanými oznámeními mohla seznamovat pouze příslušná osoba. Ta nesmí poskytnout žádné třetí osobě informace, které by mohly zmařit nebo ohrozit účel oznámení.
 2. Pokud má příslušná osoba povinnost informaci o totožnosti oznamovatele poskytnout orgánům veřejné moci, souhlas oznamovatele se nevyžaduje, ten ale o tom musí být předem informován.
 3. Zpracování osobních údajů je prováděno v souladu s platnou právní úpravou, zejména se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění a pravidel GDPR. Osobní údaje nepodstatné pro zpracování konkrétního oznámení, nebudou evidovány a bez odkladu vymazány. Pokud to bude možné, tyto údaje budou anonymizovány.
 4. Povinný subjekt vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro povinný subjekt nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů.

Příslušná osoba pro vyřizování oznámení:

Petra Hrušková, telefonní číslo 604 484 737, e-mailová adresa whistleblowing@zs-habrmanova.cz

Nepravdivá oznámení

Podání vědomě nepravdivého oznámení je přestupkem, který může být sankcionován pokutou do 50 000 Kč.