ZŠ Habrmanova

„Škola pro život”

Modernizace jazykové učebny ZŠ Česká Třebová, Habrmanova ulice


Autor: VedeníRegistrační číslo:  CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008539

Předmětem projektu je vybavení jazykové odborné učebny moderním nábytkem a učebními pomůckami pro výuku jazyků.
Projekt je zaměřen na modernizaci odborné učebny odpovídající současnému vývoji a moderním výukovým metodám pro praktické i teoretické vyučování tak, aby byly na požadované úrovni technického vývoje a umožňovaly rozšíření moderních forem výuky.
Rozpočet  je stanoven na 296 123,- Kč
Tento projekt byl podpořen z 8. Výzvy MAS Orlicko – IROP vzdělávání v klíčových kompetencích II.Projektu bude poskytnuta finanční podpora ze strany Evropské unie prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu, jenž je řízený Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.

Publicita