ZŠ Habrmanova

„Škola pro život”

Vybudování multimediální jazykové laboratoře a zajištění bezbariérovosti ZŠ Česká Třebová, Habrmanova ulice


Autor: VedeníRegistrační číslo:  CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008538

Předmětem projektu je moderní vybavení jazykové odborné učebny digitálními technologiemi pro výuku jazyků.
Dále dojde k rekonstrukci stávajícího WC na bezbariérové a dojde k rozšíření a výměně dveří v učebně.
Projekt je zaměřen na modernizaci odborné učebny odpovídající současnému vývoji a moderním výukovým metodám tak, aby byly na požadované úrovni technického vývoje a umožňovaly rozšíření moderních forem výuky. Dále je cílem rozšíření bezbariérové dostupnosti. Rozpočet  je stanoven na 989 902,- Kč

Tento projekt byl podpořen z 8. Výzvy MAS Orlicko – IROP vzdělávání v klíčových kompetencích II.

Projektu bude poskytnuta finanční podpora ze strany Evropské unie prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu, jenž je řízený Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.

Veřejná zakázka: Vybavení pro Základní školu Česká Třebová, Habrmanova ulice

Publicita