Exkurze do Muzea stříbra v Kutné Hoře

V Muzeu stříbra jsme absolvovali dva prohlídkové okruhy. První byl zaměřen na historii města a okolí, seznámili jsme se s některými dobovými řemesly a osobnostmi, které ovlivnily život Kutné Hory. Druhý prohlídkový okruh byl pro žáky velmi poutavý. Zahrnoval část teoretickou, kde jsme byli seznámeni s tím, kdy a jakým způsobem se začalo v této oblasti těžit stříbro, prohlédli jsme si dobové nástroje potřebné k práci v dolech. Pak následovala samotná prohlídka dolu. V bílých pláštích, ochranných přilbách a každý se svou svítilnou jsme sestoupili po 160 schodech do podzemí. Procházeli jsme štolami, které byly místy jen 40 cm široké a v jednom místě 120 cm vysoké. Závěr druhého okruhu patřil zpracování stříbra a výrobě mincí.

Po ukončení návštěvy muzea jsme se ještě vydali na prohlídku historického centra Kutné Hory.

Exkurzi hodnotíme jako velmi zdařilou.

 

Exkurze do Muzea řemesel Letohrad

Ve středu 27. května 2015 se žáci šestých ročníků zúčastnili exkurze do Muzea řemesel v Letohradu. Zde byl pracovníky muzea pro žáky připraven „Teenager program pro 4. – 9. třídu ZŠ“ a program „Ve školní třídě“. Děti se samy rozdělily do skupin a seznámily se s celou expozicí zábavnou a soutěživou formou. Také vypracovaly pracovní listy k danému tématu a vyzkoušely si některé nástroje, které dříve řemeslníci používali. Součástí prohlídky školní třídy bylo krátké povídání o dřívější škole a samostatná práce dětí s připravenými pracovními listy. Děti plnily připravené úkoly, mohly si vyzkoušet některé dobové tresty, např. sedět v oslovské lavici, nasadit si masku oslí hlavy, klečet na polínkách nebo kamenech. Díky účasti naší školy v projektu OPVK byla dětem plně hrazena doprava autobusem, svačina a vstupné s programem do Muzea řemesel.

Exkurze do elektrárny Dlouhé Stráně

Exkurze do Přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně byla vedena paní průvodkyní, která se k nám přidala v lyžařském areálu Kouty. Nejdříve jsme zhlédli v přednáškovém sále film, který popisoval průběh stavby a princip přečerpávací elektrárny. Na plánech a názorných ukázkách, které jsou umístěny na stěnách tohoto sálu, žákům paní průvodkyně znovu vysvětlila, jak elektrárna funguje. Poté jsme se tunelem přesunuli do podzemí elektrárny, kde se nalézá hlavní technické vybavení včetně dvou obrovských turbín. Součástí exkurze byla též prohlídka dolní i horní nádrže.

Exkurze do firmy Iveco Vysoké Mýto

V úterý 17. března 2015 jsme navštívili výrobní závod firmy IVECO Czech Republic ve Vysokém Mýtě. Na místo jsme se dopravili autobusem, který byl žákům plně hrazen díky projektu OPVK, do kterého je naše škola zapojena. Po příjezdu byli žáci vybaveni ochrannými pomůckami, bez nichž není vstup do areálu závodu možný. Před prohlídkou provozů nás průvodce krátce seznámil s historií výroby autobusů ve Vysokém Mýtě, ale i se základními informacemi o produkci a výsledcích firmy v současné době. Poté již následovala prohlídka výrobní linky od tvorby kovového rámu autobusu až po jeho kompletní montáž. Žáci se podrobně seznámili s chodem velké firmy na výrobu autobusů, měli možnost si prohlédnout všechny provozy včetně nejmodernějšího zařízení /např. využití laserů/.

Exkurze do IQlandie Liberec

24. března 2015 navštívili naši šesťáci IQlandii v Liberci. Expozice nabízí svým návštěvníkům ve 4 patrech neuvěřitelné množství poučení, inspirace i zábavy. V deseti sálech rozdělených podle témat na GEO, ŽIVLY, ČLOVĚK, VĚDA V DOMĚ a VODNÍ SVĚT žáci prošli nespočet exponátů. Nejvíce je zaujalo ovládání prvního humanoidního robata v ČR, vyzkoušeli si, co cítí kosmonaut při cestě do vesmíru, zažili zemětřesení i vichřici, dozvěděli se hodně o svém těle, prozkoumali, jak fungují předměty v domácnosti, které často používají. Děti si nemohly při veškeré své snaze stihnout vyzkoušet vše, co je zajímá.

Exkurze 7. a 8. tříd do bioplynové stanice Němčice

Ve čtvrtek 22. ledna 2015 jsme navštívili bioplynovou stanici v Němčicích. Na místo jsme se dopravili autobusem, který byl žákům plně hrazen díky projektu OPVK, do kterého je naše škola zapojena. V autobusu žáci vyslechli krátkou přednášku Ing. Vencla o výrobě elektrické energie vznikající spalováním bioplynu, který se uvolňuje kvašením organické hmoty. Žáci si prohlédli uskladnění surovin, přípravu fermentace, způsob míchání kvasné hmoty, proces uvolňování bioplynu, přenos bioplynu ke spalovacím motorům, spalování bioplynu a generátor vyrábějící elektrický proud. Zajímavé bylo porovnání energie z bioplynu s jadernou energií a s el. energií z uhelných elektráren a fotovoltaických článků.

Exkurze do Království železnic

Ve čtvrtek 11. prosince 2014 jsme se opětovně vydali na exkurzi do předvánočně laděné Prahy. I tentokrát se naším cílem stalo Království železnic. Se třídou 8. A to bylo až napodruhé, neboť jejich exkurze měla proběhnout o týden dříve. Vzhledem k nastalé kalamitě na trati jsme totiž 3. 12. do Prahy neodjeli.

Díky účasti školy v projektu OPVK byla našim dětem plně hrazena doprava vlakem, městská hromadná doprava, vstupné do Království železnic a také vydatná svačina. V Království železnic jsme absolvovali fundovanou přednášku našeho průvodce, samotného pana ředitele Peterky. Ten nám ukázal jejich „velín“, odkud je celý rozsáhlý komplex řízen. Zároveň jsme zhlédli i novinku, kterou je plán města Prahy.

Děti si pak samostatně prohlédly celou expozici a vypracovaly pracovní listy k danému tématu. Líbily se nám i další nabízené aktivity, které si mohly děti vyzkoušet.

Za pedagogický dozor: Mgr. Eva Kohoutková

Předvánoční turnaj učitelů ve volejbalu

Ve čtvrtek 11. prosince se uskutečnil 2. ročník předvánočního turnaje učitelů českotřebovských základních a středních škol. V tělocvičně ZŠ Nádražní se mezi sebou utkalo celkem 5 družstev. Kdo vyhrál není podstatné, důležitější byla přátelská atmosféra, která panovala mezi všemi učiteli a celkově vytváření dobrých vztahů mezi školami. 

Exkurze 6. roč. do Muzea řemesel Letohrad

Ve středu 7.května 2014 se 40 žáků šestých ročníků zúčastnilo exkurze do Muzea řemesel v Letohradu. Zde byl pro žáky připraven Teenager program pro 4.- 9. třídu ZŠ pracovníky muzea. Děti se samy rozdělily do skupin a seznámily se s celou expozicí zábavnou a soutěživou formou. Také vypracovaly pracovní listy k danému tématu a vyzkoušely si některé nástroje, které dříve řemeslníci používali.

Díky účasti naší školy v projektu OPVK byla dětem plně hrazena doprava autobusem, svačina a vstupné s programem do Muzea řemesel.

Žáci získali přehled o historii řemesel v našem kraji a seznámili s již dnes už nevyužívanými řemesly či nástroji. Podrobněji se například dozvěděli postup při výrobě ručně šité obuvi, sami se snažili vyhledat některé nástroje v expozicích a určit jejich použití.

Žákům se program v Muzeu řemesel velmi líbil a určitě si odnesli zajímavé poznatky. I když je toto muzeum nedaleko našeho města, jen dva žáci ho již dříve navštívili, což je jistě také velkým přínosem této exkurze.

Školní sportovní areál

Sportovní areál školy v současné době prochází celou řadou změn. Původní představa otevřeného sportoviště pro nejširší veřejnost se ukázala nereálnou. Mládež si nedokázala vážit nových věcí a v krátké době po vybudování dokázala dokonale zničit práci druhých. Za všechny jejich hříchy mohu jmenovat například ničení plastových štítků s označením hornin v geoparku. Od otevření v květnu 2013 dvě třetiny štítků zmizelo.

Jaké změny plánujeme? V  loňském roce jsme vyměnili na fotbalovém hřišti nylonové sítě za antivandalské.  Uvidíme, zda si tento přívlastek zaslouží. Nyní probíhá instalace plotu z ulice Litomyšlská. Veřejnost si zvykla zkracovat cestu přes areál z ulice Litomyšlské do ulice Krátké a opačně. Jediným vstupem pro veřejnost bude v krátké době vchod u gymnázia, který se navíc bude zamykat ve 20:00 hod. Dohled nad hřištěm s umělou trávou a celým areálem naší školy a gymnázia má již nyní nový správce. Škola chce mít přehled, kdo se na hřišti s umělou trávou pohybuje. Pronájem je nadále bezplatný, ale fotbal zde budou moci hrát pouze předem nahlášené skupiny.  Bez problémů funguje umělá horolezecká stěna. Škola úzce spolupracuje s Horolezeckým oddílem, který stěnu provozuje.

Do budoucna bychom rádi umístili vedle horolezecké stěny několik prvků na Street Workoutové posilování. V plánu máme také postavení venkovního altánu pro potřeby netradičních forem výuky v místě geoparku. Zde máme již přislíbenou finanční podporu Lesů ČR.

PaedDr. Zbyněk Slavík                                                                                                                  ředitel školy